Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota D782

Końcówki wtrysków Kubota D782 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota D782 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota D782 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Na wykorzystanie maszyn budowlanych wpły­wa cały szereg różnorodnych czynników, zwią­zanych z eksploatacją produkcyjną i techniczną. Ilustrację wpływu tych czynników może stano­wić bilans czasu maszyny w eksploatacji, przed­stawiony na rys. 3-1 w postaci wykresu San- key’a. W zależności od rodzaju maszyn, warun­ków zastosowania ich w produkcji budowlanej, a także rozwiązywania zagadnień z zakresu eksploatacji technicznej mogą występować i istotną rolę odgrywać wszystkie wymienione tam czynniki lub też tylko niektóre z nich.

Przy analizie wykorzystania maszyn i ich wy­dajności eksploatacyjnej wyróżniać należy trzy zasadnicze zakresy:

– wykorzystanie i wydajność maszyn podczas wykonywania zadań produkcyjnych;

– wykorzystanie czasu pobytu maszyny na bu­dowie i związane z tym wydajności eksploata­cyjne;

– wykorzystanie parku maszyn, wyrażające się stosunkiem liczby maszyn znajdujących się na budowach, do ogólnej liczby maszyn w eksplo­atacji; (stosunek czasu przebywania maszyn na budowach, do łącznego ich czasu w eksploata­cji).