Czujnik ciśnienia oleju Kubota Z500

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota Z500. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota Z500 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Następną grupą badań na poligonie badawczym są badania wytrzymałościowe. Są to przede wszystkim tensometryczne pomiary naprężeń, jakie występują w konstrukcji przy obciąże­niach nominalnych i przy przeciążeniach w wa­runkach statycznych (33-i-500/o) i dynamicznych (10-s-25%).

Celem tych badań jest potwierdzenie obliczeń wytrzymałościowych przez biuro konstrukcyjne, ewentualnie ich uzupełnienie w tych przypad­kach, gdzie zależy na zmniejszeniu do minimum przekroju, a dokładne obliczenie jest utrudnio­ne, czy to z powodu układu statycznie niewy- znaczalnego, czy też z braku podstaw do przyję­cia współczynnika nadwyżek dynamicznych. Zbliżony charakter do dynamicznych badań wy­trzymałościowych mają badania rzeczywistych przebiegów obciążeń. Prowadzi się je czasem na poligonie badawczym ale częściej w trakcie pracy maszyny na budowie. Gelem tych badań jest uzyskanie możliwie pełnej informacji o czę­stości występowania ( w wybranych elementach maszyny) różnej wielkości obciążeń w czasie pracy maszyny. Badania te zwane również ba­daniami procesów stochastycznych pracy ma­szyn mają charakter statystyczny. Trzeba pod­kreślić poważną rolę tych badań w rozwoju no­woczesnych konstrukcji maszyn.