Czujnik ciśnienia oleju Kubota V2607

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota V2607. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota V2607 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Przy prawidłowo przeprowadzonych przygoto­waniach maszyn i ich zaplecza obsługowo-naprawczego praktycznie nie przedstawia trudnoś­ci uzyskiwanie wartości w pobliżu podanej gór­nej granicy, a nawet ją przekraczających. Zaw­sze jednak niezbędne jest pewne minimum prać przygotowawczych dla umożliwienia pracy ma­szyn i niedopuszczenia do ich niszczenia, jeżeli tylko przewiduje się możliwość zatrudniania maszyn w okresie zimowym,: w temperaturach otoczenia poniżej +5°C.

Warunki pracy personelu w okresie zimowym są przedmiotem obowiązujących ustaleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to na ogół wymagania minimalne. Należy mieć jednak na uwadze też związek, jaki zachodzi między mi­kroklimatem otoczenia miejsca pracy operatora a jego zdolnością do prawidłowego i wydajnego sterowania maszyną i możliwością utrzymania jej bez przerwy w okresie całej zmiany robo­czej. To samo odnosi się odpowiednio i do pra­cowników zaplecza obsługowo-naprawczego. Zmiana obciążeń i charakteru pracy maszyny wynika ze zmian własności przerabianych mate­riałów w okresie obniżonych temperatur i wy­stępowania dodatkowych utrudnień, jak oblo­dzenie czy też przymarzanie. Zmiana obciążeń i niekiedy charakteru pracy ma miejsce w przy­padku maszyn do robót ziemnych w związku z zamarzaniem gruntu, a w przypadku maszyn przeładunkowych — zbrylaniem się i zamarza­niem przeładowywanych materiałów.