Pompa wody Kubota V1903

W ofercie pompa wody do silnika Kubota V1903.

Pompa wodna Kubota V1903 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota V1903 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Odporność paliwa na detonację określa liczba oktanowa (LO). Liczbę oktanową paliwa wyznacza się w specjalnych znormalizowanych silnikach jednocylindrowych CFR (Cooperative Fuel Research Comittee), których konstru­kcja umożliwia zmianę stopnia sprężania podczas pracy silnika. Odporność na detonacje badanego paliwa ocenia się przez porównanie jego zachowania się podczas pracy silnika z zachowaniem się paliwa wzorcowego o znanych własnościach detonacyjnych. Za paliwo wzorcowe przyjęto mieszaninę heptanu (C7H16) z izooktanem (C8H18). Izooktan jest bardzo odporny na detonację i przyjęto, że jego liczba oktanowa LO = 100, natomiast heptan jest bardzo podatny na detonacje i przyjęto, że jego liczba oktanowa LO = 0. Badane pa­liwo, wykazujące własności detonacyjne takie jak wzorcowa mieszanina izooktanu z heptanem, ma liczbę oktanową równą procentowej zawartości obję­tościowej izooktanu w mieszaninie wzorcowej. Na przykład, jeśli badane pali­wo wykazuje takie własności detonacyjne jak mieszanina wzorcowa o składzie objętościowym 94% izooktanu » 6% heptanu, to liczba oktanowa tego paliwa LO = 94.