Czujnik temperatury płynu silnika Kubota V1903

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota V1903. Czujnik temperatury Kubota V1903 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota V1903 inne elementy osprzętu.

Maszyny transportowe dzieli się ńa:;

—- maszyny transportowe o zasięgu nieograni­czonym, zwane maszynami transportu dalekie­go, do których należą pojazdy drogowe i szyno­we oraz tabory wodny i powietrzny,

maszyny transportowe o zasięgu ograniczo­nym, zwane maszynami transportu bliskiego, do których należą dźwignice, przenośniki, wózki jezdniowe.

Należy jeszcze omówić takie pojęcia stale sto­sowane w budownictwie, jak sprzęt, osprzęt, na­rzędzie, narzędzie zmechanizowane.

Sprzęt jest to urządzenie stałe lub ruchome, które nie będąc maszyną, mechanizmem lub narzędziem umożliwia wykonywanie potrzeb­nych3 czynności przez; maszyny. Do sprzętu zali­cza się:

przedmioty proste, pomocnicze, dające” się łatwo przenosić lub przesuwać, jak np. taczki, wózki ręczne, rusztowania przenośne,

przedmioty uzupełniające maszyny do stwo­rzenia zasięgu roboczego, nadające się do de­montażu lub przenoszenia, jak np. rurociągi, si­losy, zbiorniki, konstrukcje przenośne. Narzędzie jest to urządzenie pośredniczące w wykonywaniu: użytecznej pracy3 przez człowie­ka lub: maszynę. Rozróżniamy narzędzia ręczne (młotek, kielnia) i zmechanizowane (np. wiertło wiertarki).