Pompa wody Kubota V3300

W ofercie pompa wody do silnika Kubota V3300.

Pompa wodna Kubota V3300 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota V3300 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Wysoka temperatura i ciśnienie sprzyjają powstawaniu detonacji; ze wzros­tem kąta wyprzedzenia zapłonu wzrasta więc skłonność mieszanki do detonacyjnego spalania. W praktyce często dla uniknięcia spalania detonacyjnego wy­starczy opóźnić nieco zapłon.

Kąt wyprzedzenia zapłonu ustala się doświadczalnie z uwzględnieniem prze­widywanych warunków eksploatacyjnych oraz przy założeniu, że nie może on powodować spalania detonacyjnego nawet, gdy silnik pracuje pod pełnym ob­ciążeniem.

Wpływ składu mieszanki palnej.Decydujący wpływ na szybkość spalania wywiera skład mieszanki. Wydawałoby się, że spalanie następuje najszybciej przy współczynniku nadmiaru powietrza A = 1, tzn. przy teoretycznej ilości powietrza potrzebnej do spalania paliwa. Doświadczenia wykazują jednakże, że największa prędkość czoła płomienia, a więc i najszybsze spalanie, zachodzi gdy mieszanka zawiera paliwo w niewielkim nadmiarze.