Czujnik ciśnienia oleju Kubota V3300

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota V3300. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota V3300 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Zwiększone, a niekiedy odmienne nawet wyma­gania ze strony samej maszyny, w stosunku do warunków pracy w okresie letnim, wynikają przede wszystkim z następujących czynników:

– Zmiany własności niektórych tworzyw — głównie gumy i tworzyw sztucznych — przy ni­skich temperaturach.

– Zmiany cech wytrzymałościowych metali, a zwłaszcza Obniżenie udarności stali węglowych i występowanie w związku z tym ich kruchego pękania.

– Zmieniające się wraz z temperaturą własnoś­ci stosowanych produktów naftowych, paliw płynnych i środków smarnych, które dla prawi­dłowego spełniania zadań muszą być odpowied­nio dobierane.

– Występowanie zamarzania wody, co zmusza do zachowania specjalnych warunków, w szcze­gólności w przypadku występowania wody jako czynnika technologicznego, wodnych układów chłodzenia, układów pneumatycznych. Duże wa­hania temperatury w okresie zimy sprzyjają skraplaniu się pary wodnej w niehermetycżnie zamkniętych przestrzeniach maszyny i w wy­niku tego zamarzania skroplin i tworzenia się połączeń lodowych między częściami maszyny (przymarzanie np. hamulców i sprzęgieł). Skra­plająca się para wodna może spowodować za­wodnienie paliw i środków smarujących wraz z dalszymi tego konsekwencjami. Zwiększone jest zagrożenie maszyny korozją. Występują oblodze­nia maszyny i zamarzanie wody zbierającej się w zagłębieniach i w naczyniach otwartych draż przymarzanie maszyny i jej elementów do pod­łoża.