Filtry silnika Kubota V2203

Oferujemy filtry silnika Kubota V2203. W ofercie filtry Kubota V2203 takie jak filtr oleju silnikowego, filtr paliwa oraz filtr powietrza.

Przy zamówieniu podaj nam model maszyny, ponieważ w zależności od zastosowania maszyny, filtry są różne.

Filtry Kubota V2203 wysyłamy na cały kraj. Możliwy również odbiór osobisty w siedzibie firmy.

W większości: rozwiązań cylindry hydrauliczne przenoszą w warunkach eksploatacyjnych zmienne obciążenie działające na podstawkę podporową. W tych warunkach wątpliwa jest czasowa skuteczność podparcia, z powodu prze- ; cieków w układzie hydraulicznym, których nie da się w prosty: sposób uniknąć. Przecieki po­wodują tzw. „siadanie podpór”.

Dla usunięcia tych niedomagań opracowano sze­reg rozwiązań podpór z samoczynnym mecha­nizmem blokującym, dzięki czemu odciążeniu ulega układ hydrauliczny. W rozwiązaniach tych przewidziano niezależną i kontrolę wyso­kości podparcia na każdej z podpór.

Podjęto próby opracowania skuteczne­go ogranicznika udźwigu z ciągłą korekcją w trakcie teleskopowania. Trudność realizacji ta­kiego zabezpieczenia polega głównie na ograni­czonej możliwości stosowania odpowiedniej ilo­ści krzywek. W przypadku wysięgnika kratow­nicowego z kilkoma długościami i dwoma ro­dzajami pracy, tj. na podporach i bez podpór, uzyskuje się kilkanaście bądź kilkadziesiąt za­kresów pracy, do których można zastosować od­powiednią liczbę kanałów w ograniczniku, co praktycznie realizowane jest dla przykładu w ograniczniku typu „Wylie” wymiennymi krzyw­kami.