Czujnik ciśnienia oleju Kubota Z851

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota Z851. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota Z851 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

W miarę postępu technicznego metody badawcze maszyn budowlanych są stale udoskonalane. Ko­lejne etapy rozwoju metod badawczych były na­stępujące: obserwacja, pomiar środkami prymi­tywnymi (metr, stoper), użycie instrumentów (zwanych potocznie aparaturą kontrolno-pomia­rową) połączone z ręcznym zapisem odczytanych wyników, pomiar instrumentami połączonymi z urządzeniami rejestrującymi mierzone wielkoś­ci, przy czym rejestracja ta może być:

– typu licznika energii elektrycznej (informa­cja sumująca),

– typu wykresu punktowego (informacja o sta­nach określonych w odstępach kilku- lub kilkudziesięciosekundowych),

– typu wykresu ciągłego (informacja ciągła o przebiegu mierzonej wielkości — rzetelność tej informacji uwarunkowana jednak jest właściwym doborem prędkości przesuwu pi­ saka i taśmy rejestratora do charakteru (czę­stotliwości) badanego przebiegu zmienności mierzonej wielkości.

– pomiar instrumentami; połączonymi z urzą­dzeniami perforującymi taśriic (dziurkowa­ną); umożliwia to automatyczne przetwarza­nie danych z pomiarów przez komputer.: Zasadnicze znaczenie dla rozwoju metod badaw­czych; miało zastosowanie czujników  umożliwia­jących, pomiar wielkości nieelektrycznych . apa­raturą elektryczną, a ściślej elektroniczną. W ostatnich łatach ; zastosowanie ; rejestratorów magnetycznych z modulacją częstotliwości (FM) w poważnym stopniu ułatwiło laboratoryjną ob­róbkę wyników pomiarów przebiegów ciągłych. Możliwość taką daje utrwalenie sygnału elek­trycznego (odpowiadającego badanemu przebiegowi zmiennej wielkości) na taśmie magnetycz­nej, a następnie odtworzenie tego sygnału po­trzebną ilość.