Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota D905

Końcówki wtrysków Kubota D905 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota D905 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota D905 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Przy ocenie wyników eksploatacji większych grup maszyn stosuje się np. następujące synte­tyczne wskaźniki:

– Wskaźnik przedstawiający wydajność w jednostkach przerobowych, odniesioną do jedno­stek charakteryzujących maszyny (np. wydaj­ność w m przerobu na 1 m3 pojemności łyżki dla koparek; przemieszczona w ciągu roku licz­ba m3 gruntu, odniesiona do warunków porów­nywalnych, na 100 KM mocy silników spycha­rek; liczba izb mieszkalnych, zmontowanych w ciągu 1 roku przez 1 żuraw).

– Wskaźnik gotowości technicznej, przedsta­wiający stosunek liczby godzin pobytu na bu­dowie maszyn sprawnych, gotowych do wyko­nywania zadań, do ogólnej liczby godzin maszyn znajdujących się w eksploatacji. Wskaźnik ten uwzględnia więc równocześnie czas postoju ma­szyn na budowach z przyczyn technicznych i całkowity czas pobytu maszyn poza placami budowy.

Bieżąca analiza kształtowania się wydajności i wykorzystania maszyn, ujmująca całokształt czynników występujących w ramach eksploata­cji i wzajemnych między nimi zależnością jest niezbędna dla stałego doskonalenia eksploatacji maszyn i uzyskiwania możliwie największych efektów z mechanizacji procesów budowla­nych.