Czujnik temperatury płynu silnika Kubota D662

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota D662. Czujnik temperatury Kubota D662 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota D662 inne elementy osprzętu.

Po podłączeniu punktów pomiarowych do most­ku statycznego przy położeniu i obciążeniu ma­szyny przyjętym za stan zerowy dokonuje się odczytu mostka dla każdego punktu, tzw. po­czątkowego odczytu zerowego. Następnie, zgod­nie z programem pomiarów zmienia się poło­żenie lub obciążenie maszyny i dokonuje się ko­lejnego odczytu mostka, tzw. odczytu robocze­go. Na zakończenie przywraca się poprzednie położenie względnie obciążenie i dokonu­je się ponownego odczytu zerowego, tzw. końcowego odczytu zerowego. Różnica mię­dzy odczytem pierwszym i trzecim charak­teryzuje : dokładność :: pomiaru, zaś różnica między odczytem: drugim a średnią odczytu pierwszego i trzeciego określa wielkość przyro­stu naprężeń. Aby uniknąć dużej rozbieżności między odczytem pierwszym; i ; trzecim,: należy ograniczyć do minimum czas przeprowadzenia pomiarów. Jeżeli program pomiarów z uzasad­nionych przyczyn nie przewiduje inaczej, każ­dy pomiar przeprowadzić należy ¿.trzykrotnie. W wyniku stwierdzenia dużych rozbieżności między wynikami, przekraczającymi dokładność pomiarów, należy poddać w wątpliwość prawi­dłowość przyklejenia tensometru.